درخواست حیدر العبادی از جامعه جهانی دربارۀ کردستان عراق

روحانی: تمامیت ارضی عراق نباید مورد خدشه قرار گیرد
تسنیم نوشت: در جلسه امنیت ملی هیئت دولت عراق به ریاست حیدر العبادی، از همسایگان عراق و تمام کشورهای جهان خواسته شد در ارتباط با نفت و گذرگاههای مرزی فقط با دولت عراق تعامل داشته باشند.

روحانی: تمامیت ارضی عراق نباید مورد خدشه قرار گیرد