صنعت بیکاری را شکست می‌دهد؟

روحانی:می‌خواستید جوانان ما در حصر و‌انزوا باشند /مگر فشارنیاوردید /حرف‌های جلسات خصوصی را بگویید
اشتغال تبدیل به مسئله اصلی اقتصاد کشور شده است. درباره ظرفیت بخش‌های مختلف اقتصاد در اشتغال‌زایی زیاد می‌شنویم. سؤال این است که چرا باوجوداین ظرفیت‌ها، هنوز مشکل بیکاری، مهم‌ترین مسئله اقتصاد ماست؟

روحانی:می‌خواستید جوانان ما در حصر و‌انزوا باشند /مگر فشارنیاوردید /حرف‌های جلسات خصوصی را بگویید