جزییات حمایت دولت از شرکت‌های فناوری محور

روایت نهاوندیان از گام دیگر دولت یازدهم در راستای تعامل سازنده با جهان
اگر دولت ها بتوانند فعالین اقصادی را به سمت تولید مبتنی بر فناوری داخلی سوق دهند می تواند یک گام بیشتر اقتصاد را هدایت کنند.

روایت نهاوندیان از گام دیگر دولت یازدهم در راستای تعامل سازنده با جهان