فیلم | موزه‌ای که انگلیسی‌ها سال ۱۳۱۸ در سبزوار ساختند

روایت زندگی فابیو گروسو از زبان امیر جعفری تمدید شد
ساختمان موزه نفت سال 1318 توسط شرکت ایران و انگلیس به منظور پخش فرآورده‌های نفتی در حاشیه شهر سبزوار ایجاد شد.

روایت زندگی فابیو گروسو از زبان امیر جعفری تمدید شد