استخدام مربیان نهضت سواد آموزی به زودی

روان‌گردان‌ها و مخدرهای صنعتی، چگونه هوادار از جوانان جذب می‌کنند؟
رییس سازمان نهضت سوادآموزی از استخدام و تعیین‌تکلیف 60 هزار آموزشیار این سازمان در آینده نزدیک خبر داد.

روان‌گردان‌ها و مخدرهای صنعتی، چگونه هوادار از جوانان جذب می‌کنند؟