پرواز آزمایشی بزرگترین هواپیمای جت دوموتوره اروپا

روابط بانکی ایران و اوکراین کلید خورد
بزرگترین هواپیمای جت دوموتوره اروپا برای پرواز آزمایشی به هوا برخاست.

روابط بانکی ایران و اوکراین کلید خورد