موزه مطبوعات آذربایجان افتتاح شد

رفع موانع پیش روی رسانه‌ها روند توسعه استان‌ را تسریع می دهد
موزه مطبوعات آذربایجان در خانه تاریخی حریری تبریز افتتاح شد.

رفع موانع پیش روی رسانه‌ها روند توسعه استان‌ را تسریع می دهد