تصاویر دیدنی از ماه‌گرفتگی آسمان ایران

رفتن یا نرفتن استاندار، مساله این است
پدیده ماه‌گرفتگی یا خسوف جزئی شامگاه امشب، دوشنبه ۱۶مرداد ۱۳۹۶ رخ داد. در این پدیده،‌ تنها بخشی از ماه درون سایه زمین قرار گرفت.

رفتن یا نرفتن استاندار، مساله این است