مشکل از برجام نیست

رفتن رونالدو را باور کنید
رضا نصری در کانال تلگرامی خود نوشت:

رفتن رونالدو را باور کنید