اهمیت اربعین حسینی در کلام مقام معظم رهبری

رضاپور: بهترین راهکار برای حفظ شهر،اتکا به منابع بخش خصوصی است
اهمیت اربعین از کجاست؟ صرف اینکه چهل روز از شهادت شهید می گذرد، چه خصوصیتی دارد؟ اربعین خصوصیتش به خاطر این است که در اربعین حسینی یاد شهادت حسین زنده شد و این چیز بسیار مهمی است.

رضاپور: بهترین راهکار برای حفظ شهر،اتکا به منابع بخش خصوصی است

زندگینامه جوکر