فیلم | خلاقیت خیره کننده شهرداری مشهد

رشد ۹ ماهه بدون نفت ۵ درصد شد
شهرداری مشهد با خلاقیت تصویر پردازی آهنگین روی ساختمان این شهرداری توجه رهگذران را به خود جلب کرده است.

رشد ۹ ماهه بدون نفت ۵ درصد شد