ترک تخصصی سیگار در مراکز سرپایی و اقامتی میان مدت در اصفهان

رشد ۴ درصدی حمل و نقل ریلی در بندرامیرآباد
مهر به نقل از معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان نوشت: ترک تخصصی سیگار در کنار ترک دیگر انواع مواد مخدر در مراکز اقامتی میان مدت و مراکز درمانی اعتیاد استان اصفهان اجرایی شده است.

رشد ۴ درصدی حمل و نقل ریلی در بندرامیرآباد