تصاویر | طوفان به ویتنام هم رسید

رشد صنعت چگونه مثبت شد؟
طوفان دوکسوری که قدرتمندترین طوفان یک دهه گذشته در ویتنام است تاکنون منجر به مرگ 4 تن و بی خانمان شدن بیش از 100هزار نفر شده است.

رشد صنعت چگونه مثبت شد؟