این جنگ با خاورمیانه چه خواهد کرد؟

رشد اقتصادی ۷.۴ درصد چگونه بدست آمد؟
مشکل خاورمیانه آن است که بازیگران آن تصور می کنند توانایی تسلط بر شرایط گریز از مرکزنیروها را دارند.بی اساس بودن چنین تصوری نیاز به توضیح ندارد. دستکم در دو نمونه؛ ترکیه پس از تحولات سوریه جامعه اروپا درپی بحران های لیبی و سوریه به خوبی نشان دادند نمی توان از تبعات آنچه از آن گریزانیم،مصون بمانیم.

رشد اقتصادی ۷.۴ درصد چگونه بدست آمد؟