استاندار کردستان: توان خود را برای تحقق وعده ها به کار می‌گیریم

ربیعی: آموزش‌های مهارتی را به روستاها می‌بریم
استاندار کردستان گفت: همە توان خود را بکار خواهیم گرفت کە وعدەهای دادە شدە بە مردم را عملیاتی و اجرایی کنیم.

ربیعی: آموزش‌های مهارتی را به روستاها می‌بریم