مدارس غیر ایمن هرچه زودتر بازسازی شوند / ضرورت تعطیلی کلاسهای نامقاوم

راه آهن به غرور و مطالبه اهالی استان اردبیل تبدیل شده است
فرماندار تبریز در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان تبریز گفت: مدارس غیر ایمن باید هرچه سریع تر شناسایی و برای جلوگیری از حوادث ناگوار در اولویت تامین اعتبار و بازسازی قرار گیرند.

راه آهن به غرور و مطالبه اهالی استان اردبیل تبدیل شده است