فیلم | بلند کردن دوچرخه با دندان

راههای بهبود در شرایط ناگوار زندگی
لیو هزنگ ساکن شهر کینگ‌فنگ چین توانایی خود را در بلند کردم اجسام سنگین با دندان به نمایش گذاشته‌است.

راههای بهبود در شرایط ناگوار زندگی