اوج اعتراضات به آرسن ونگر را در آسمان ببینید!

راننده معترض دهلرانی خودرو خود را آتش زد
هواداران آرسنال همچنان خواستار جدایی آرسن ونگر هستند.

راننده معترض دهلرانی خودرو خود را آتش زد