سفر هیات تجاری اقتصادی بلغارستان به لرستان

رئیس هیات اسکیت استان زنجان ابقاء شد
نایب‌رییس اتاق ایران از سفر یک هیات تجاری اقتصادی از کشور بلغارستان به لرستان خبر داد.

رئیس هیات اسکیت استان زنجان ابقاء شد