به‌دلیل کمبودکارگاه‌های جمع‌آوری شیربومی،شیرتولیدی عشایراردبیل به نام استان‌های دیگروارد بازار میشود

دیپلماسی فرهنگی عامل نزدیکی مردم ایران و بوسنی/ نمایش روبینسون و کروزو پیام آور صلح بود
به‌دلیل کمبود کارگاه‌های جمع‌اوری شیر بومی، شیر تولیدی عشایر اردبیل توسط کارگاه‌های غیربومی جمع‌آوری و به نام استان‌های دیگر وارد بازار می‌شود.

دیپلماسی فرهنگی عامل نزدیکی مردم ایران و بوسنی/ نمایش روبینسون و کروزو پیام آور صلح بود