باخت شیراز در قافیه گردشگری

دکتر جان بابایی: این حق مردم است که از بهترین امکانات درمانی برخوردار باشند
«خبرجنوب» نوشت: در شرایطی که کمبود هتل در اصفهان و یزد تورهای ورودی به شیراز را لغو می کند، شیراز باید به فکر جذب مستقل گردشگر باشد.

دکتر جان بابایی: این حق مردم است که از بهترین امکانات درمانی برخوردار باشند