پایان نشست کمیسیون مشترک برجام

دومین انفجار در افغانستان/ قربانی، سفیر امارات
نشست کمیسیون مشترک برجام بعد از گذشت سه ساعت و نیم، بکار خود پایان داد.

دومین انفجار در افغانستان/ قربانی، سفیر امارات