فیلم | توصیه‌های رهبرانقلاب درباره تربیت فرزند | فرزندی تربیت کنید که برایتان طلب مغفرت کند

دولت دوازدهم و گام‌هایی به‌سوی اصلاح خود
در ویدئوی زیر سخنانی از رهبر انقلاب را درباره تربیت فرزند می شنوید. ایشان می فرمایند: فرزندی تربیت کنید که پس از مرگ برایتان طلب مغفرت کند، بعضی بعد از مرگ پدر، یک طلب مغفرت هم نمی کنند؛ یادشان هم بیفتد فقط قضایا نقل می کنند. بیانات ایشان را در ویدئوی زیر بشنوید.

دولت دوازدهم و گام‌هایی به‌سوی اصلاح خود