برگزاری همایش بین المللی حافظه و میراث فرهنگی شرق و غرب در شیراز

دورنمای شهر راز با پنجاه و پنجمین شهردار
«خبرجنوب» نوشت: استاد تمام دانشگاه شیراز از برگزاری همایش بین المللی حافظه و میراث فرهنگی شرق و غرب اول و دوم آبان ماه امسال در شیراز خبر داد.

دورنمای شهر راز با پنجاه و پنجمین شهردار