حراست از عرصه های طبیعی نمونه ای از اقتصاد مقاومتی است

دوایستگاه دریافت شبکه های دیجیتالی در پلدختر افتتاح شد
امام جمعه پلدختر گفت: حفاظت و حراست از عرصه های طبیعی و جنگل ها بهترین نمونه اقتصاد مقاومتی برای رسیدن به توسعه پایدار و ضروری ترین راه کارها است

دوایستگاه دریافت شبکه های دیجیتالی در پلدختر افتتاح شد