در این مدرسه ها بویی از عدالت آموزشی نمی آید

دوئل داروهای گیاهی و شیمیایی
«خبرجنوب» نوشت: با وجود اینکه تنها 26 روز دیگر به آغاز سال تحصیلی جدید مانده است همچنان بسیاری از والدین موفق به ثبت نام فرزند خود نشده اند و تعداد زیادی از آنها پرونده به دست در طول هفته از این مدرسه به آن مدرسه فرستاده میشوند و در مجموع درصد بالایی از دانش آموزان تمام مقاطع تحصیلی در شیراز و شهرکهای اطراف درگیر ثبت نام هستند و کمتر جواب می گیرند.

دوئل داروهای گیاهی و شیمیایی