۱۱ سنگ کلیه از بدن یک بیمار در هرمزگان خارج شد

«دمی دربازار هیزم فروشان» به نیاوران می‌آید
برای نخستین بار در استان هرمزگان عملPCNL (خروج سنگ های کلیه) با بی حسی اسپاینال (بی حسی از ناحیه کمر) در مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) بندرعباس انجام شد و طی آن 11 سنگ از بدن بیمار خارج شد.

«دمی دربازار هیزم فروشان» به نیاوران می‌آید