نصیری فردا بر صندلی شهردار کرج تکیه خواهد زد

دلیلی بر اعلام محرومیت البرز در سرانه فضای آموزشی نیست
در جلسه تودیع و معارفه شهرداران قدیم و جدید کرج ، دکتر اصغر نصیری سکان مدیریت شهری کرج را بدست خواهد گرفت.

دلیلی بر اعلام محرومیت البرز در سرانه فضای آموزشی نیست