کنترل مواد غذایی وارداتی از مهم ترین برنامه سازمان غذا و دارو است

دفتر امام جمعه گرگان: شایعه دستگیری معدن چیان کذب و با اهداف انتخاباتی بود
رئیس مرکز آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و داروی کشور در سیزدهمین گردهمایی مدیران آزمایشگاههای کنترل غذا و داروی کشور از کنترل امنیت و ایمنی مواد غذایی به عنوان مهم ترین دغدغه ی سازمان غذا و دارو یاد کرد.

دفتر امام جمعه گرگان: شایعه دستگیری معدن چیان کذب و با اهداف انتخاباتی بود