ایرانی: کسی که مانع اجماع سازی جهانی علیه کشور شود

دست خالی اردوغان از دیدار با ترامپ
پاسخ محمد ایرانی مدیر کل مطالعات خاورمیانه در وزارت خارجه کشورمان به این سوال که رئیس جمهوری کدامیک از نامزدها بیشتر به نفع سیاست خارجی کشور است؟

دست خالی اردوغان از دیدار با ترامپ