نشست شورای امنیت درباره مذاکرات صلح سوریه

دستگیری یک دختر در ورزشگاه آزادی
ایرنا نوشت: ‘استفان دی میستورا’ فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در نشست شورای امنیت سازمان ملل اطمینان داد که دور جدید گفت وگوهای صلح سوریه ماه آینده در ژنو برگزار شود.

دستگیری یک دختر در ورزشگاه آزادی