امید به جامعه – امید در جامعه

دستور وزیر ارشاد به رییس سازمان سینمایی برای بسته شدن پرونده فیلم‌های توقیفی
محمدرضا یزدانپرست *

دستور وزیر ارشاد به رییس سازمان سینمایی برای بسته شدن پرونده فیلم‌های توقیفی