دستیار کی‌روش: این تیم دوم ایران نبود

در هفته سوم مهر، هوای تهران و سایر شهرها چگونه است؟
کمک مربی تیم ملی فوتبال می‌گوید ایران با بازیکنان خوب و با کیفیتی مهیای آینده می‌شود.

در هفته سوم مهر، هوای تهران و سایر شهرها چگونه است؟