۲۰ هزار نفر در حوزه توانبخشی زیر پوشش بهزیستی پلدختر قرار دارند

در شورای شهر تهران پیشنهاد شد؛ لغو مجوز برج باغ‌ها
رییس اداره بهزیستی پلدختر گفت: این اداره در حوزه توان‌بخشی و حمایت بیش از پنج هزار پرونده با جمعیتی حدود 20هزار نفررا زیر پوشش دارد.

در شورای شهر تهران پیشنهاد شد؛ لغو مجوز برج باغ‌ها