ناصر فکوهی: «فریدمن» داعش کشورهای جهان سوم است

در دیدار ولایتی و سفیر چین چه گذشت؟
استاد انسان­ شناسی دانشگاه تهران گفت: اقتصاددانان ما عقب مانده ­اند که در کشوری که بیشترین ضربه را از امریکا خورده است، طرفدار امریکا و طرفدار اقتصاد نئولیبرالی و شیوه زندگی امریکایی هستند.

در دیدار ولایتی و سفیر چین چه گذشت؟

دانلود بیتالک