اختلاف مالی انگیزه به رگبار بستن یک زن و شوهر

در این مدرسه ها بویی از عدالت آموزشی نمی آید
«خبرجنوب» نوشت: مردی که یک زن و شوهر را در مقابل پاساژی در شیراز به رگبار بسته بود، دستگیر شد.

در این مدرسه ها بویی از عدالت آموزشی نمی آید