مسکوفسکی: هدف از مجازات قطر؛ ایران است

درگیری جمعی خیابانی جان یک جوان را گرفت
یک تحلیلگر روس بر این باور است که هم هدف و هم دلیل اصلی از تنبیه کشور کوچک اما ثروتمند حوزه خلیج فارس، ایران است.

درگیری جمعی خیابانی جان یک جوان را گرفت