در تولید محتوا سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم

درخواست رضا کیانیان از مردم
امروزه گردش علم تا حدود هشتاد درصد بلکه بیشتر در دایره نت و شاید کمتر از بیست درصد بر محور کتاب است. نسل جدید بر این اساس تربیت شده‌اند و بازگرداندن آنها به کتاب، تقریبا مانند این است که به آنها بگوییم عقب عقب راه بروند. آنها انتظار دارند کتاب‌های جدیدالطبع را ما به سرعت دیجیتالیزه کنیم و در اختیارشان قرار دهیم. برای این وضعیت باید تولید محتوا کرد و این کاری است که ما فقط در حد یک کار اتفاقی به آن می‌پردازیم نه برنامه‌ریزی و حساب شده. با این وضع، علم پیشرفتی نخواهد داشت.

درخواست رضا کیانیان از مردم