نفاهم نامه همکاری بین ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای و امور عشایر استان سمنان منعقد شد

درآمد 9 هزار میلیارد ریالی دولت از مؤدیان مالیاتی فارس
به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاریهای آموزشی و پژوهشی و در راستای طرح توانمند سازی روستائیان و عشایر و به منظور بهره مندی آنان از فرصتهای شغلی ، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان با اداره کل امور عشایر این استان ، تفاهم نامه همکاری منعقد کردند

درآمد 9 هزار میلیارد ریالی دولت از مؤدیان مالیاتی فارس