تحلیل انتقادی «اشتغال از طریق توریسم»

دبیرکل حزب موتلفه: شورای نگهبان با ما قوم و خویشی ندارد /موتلفه دنبال حزب‌بازی نیست
حامد قدوسی

دبیرکل حزب موتلفه: شورای نگهبان با ما قوم و خویشی ندارد /موتلفه دنبال حزب‌بازی نیست