نظارت بر پروژه‌های عمرانی از وظایف مهم شورای شهر است

داوری مهتاب کرامتی در یک جشنواره خارجی
عضو شورای شهر کرج با بیان اینکه کرج در حال حاضر به یک کارگاه عمرانی تبدیل شده است اظهار داشت: یکی از اهم وظایف شورای شهر، نظارت بر عملکرد دقیق شهرداری و رصد روند اجرای پروژه های عمرانی شهر است.

داوری مهتاب کرامتی در یک جشنواره خارجی