آغاز سنجش سلامت 32هزار نوآموز ورود به دبستان در استان

دانش آموز لرستانی در مسابقه نقاشی روز جهانی سلامت حائز رتبه شد
مدیر کل آموزش و پرورش از آغاز سنجش سلامت بیش از 32هزار نوآموز بدو ورود به دبستان از 20خرداد ماه سال جاری به مدت 2ماه در 23پایگاه ثابت و سیار خبر داد.

دانش آموز لرستانی در مسابقه نقاشی روز جهانی سلامت حائز رتبه شد