پسر ۱۲ ساله یکی از اراذل و اوباش شرق تهران را زمین‌گیر کرد

داستانک رمضان ۲۵/ کتلت
تسنیم نوشت: پسر دوازه ساله‌ مقابل یکی از اراذل و اوباش شرق تهران قرار گرفته بود، توانست با زدن ضربه‌ای از دست وی بگریزد.

داستانک رمضان ۲۵/ کتلت