روایت تنهایی و انزوای آدمیان امروز در «مردهای مردم»

داستانک رمضان ۱۷/ آخر سفره
مهسا خلیلی

داستانک رمضان ۱۷/ آخر سفره