پرسپولیس باز هم از اوکراین بازیکن سوغات می‌آورد؟

دادگاه نظامیان آمر حمله به مطهری علنی خواهد بود؟
سرخ‌پوشان در اوکراین اردو خواهند زد.

دادگاه نظامیان آمر حمله به مطهری علنی خواهد بود؟