پاسخ قاطع احمد توکلی به درخواست مصاحبه خبرنگار شبکه من و تو: بحث کارشناسی با خائن به وطن نمی‌کنم

دادستان کل کشور: چرا صدای نماینده مدعی آزادی بیان در صورت لغو سخنرانی جناح مقابل بلند نمی‌شود؟
احمد توکلی حاضر نشد به سوال خبرنگار شبکه من و تو پاسخ دهد.

دادستان کل کشور: چرا صدای نماینده مدعی آزادی بیان در صورت لغو سخنرانی جناح مقابل بلند نمی‌شود؟