شیاطین سرخ ده نفره هم بردند

دادستان کل کشور: فهرست دوتابعیتی‌ها را دوشنبه صبح به وزارت اطلاعات فرستادیم
منچستر ده نفره در خانه سنت آتین پیروز شد و در لیگ اروپا صعود کرد.

دادستان کل کشور: فهرست دوتابعیتی‌ها را دوشنبه صبح به وزارت اطلاعات فرستادیم