امیر کویت، نخست وزیر این کشور را مجددا مامور تشکیل کابینه کرد

خوشا به حال متوهمانی مثل ما
ایرنا نوشت: امیر کویت با صدور فرمانی، مجددا شیخ جابر المبارک، نخست وزیر این کشور را مامور تشکیل کابینه کرد.

خوشا به حال متوهمانی مثل ما