سازمان های رسانه ای و ضرورت تغییرات بنیادی

خودروی 52 میلیون تومانی که 4 ستاره شد
وضوح نبرد رسانه ای در سطح منطقه و جهان بسیار روشن شده و روش ها و برنامه های رسانه ای به کلی تغییر کرده است لکن سازمان های رسانه ای ما هم در ساختار و هم در مدیریت منابع انسانی هنوز تمهیدات و مقدمات لازم برای مقابله با وقایع اجتماعی روز را فراهم نکرده اند بنظر می رسد که باید استراتژی فعال و برنامه جدید و نظام مند دقیق و هماهنگ داشت که با مدیریت رسانه متناسب با شرایط روز سامان یابد. این مساله در حوزه های مطبوعات، رادیو و تلویزیون و حتی شبکه های اجتماعی باید محقق شود

خودروی 52 میلیون تومانی که 4 ستاره شد

دانلود زاپیا برای کامپیوتر