اتحادیه اروپا از احتمال حمله هکرهای روسی به همه پرسی ایتالیا خبر داد

خواسته دبیرکل اتحادیه عرب از ترامپ
ایرنا نوشت: اتحادیه اروپا زنگ خطر حملات احتمالی هکرهای روسیه به سامانه های انتخاباتی از جمله همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در ایتالیا را بصدا درآورد.

خواسته دبیرکل اتحادیه عرب از ترامپ

oxin channel